ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ประสานงานภายในและภายนอกบริษัทฯ
  • เปิดบิล ใบแจ้งหนี้

คุณสมบัติ

  • เพศหญิง
  • การศึกษา ปวส. ขึ้นไป
  • อายุไม่เกิน 30 ปี

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ประสานงานภายในและภายนอกบริษัทฯ
  • เปิดบิล ใบแจ้งหนี้

คุณสมบัติ

  • เพศหญิง
  • การศึกษา ปวส. ขึ้นไป
  • อายุไม่เกิน 30 ปี

*ถ้ายังไม่มีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสามารถกรอกข้อมูลไว้ก่อนได้


""
1

ลงทะเบียนสมัครงาน

บริษัท สยามแมเนอร์ กรุ๊ป จำกัด

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร
เงินเดือนที่คาดหวัง (บาท/เดือน)
เงินเดือนล่าสุด (บาท/เดือน)
เลขประจำตัวประชาชน
ชื่อ
นามสกุล
ชื่อเล่น
อายุ
วัน/เดือน/ปีเกิด
เบอร์โทรติดต่อ
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
0 /
สถาบัน/สาขา

ระดับการใช้ภาษาอังกฤษ

การพูด
การเข้าใจ
การอ่าน
การเขียน
ความรู้/ความสามารถพิเศษ(เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์,อื่นฯ)
โรคประจำตัว
ถ้ามีโปรดระบุ
อุปนิสัยส่วนตัว
0 /
Resumeupload
Previous
Next