CALL NOW : 02-033-5400

ข้อตกลงและเงื่อนไข

นโยบายการคืนสินค้า บริษัท สยามแมเนอร์ กรุ๊ป จำกัด ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่สนใจ และให้ความไว้วางใจในการเลือกซื้อสินค้าผ่านทาง www.eve.co.th ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ขอทำการแจ้งนโยบายในการเปลี่ยนคืนสินค้า ดังต่อไปนี้

1. ทางบริษัทฯ มีนโยบายในการรับคืนสินค้าภายใน 7 วัน (โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ทางบริษัทฯ กำหนดเท่านั้น)
2. ทางบริษัท ฯ จะใช้เวลาในการตรวจสอบสินค้าโดยประมาณ 7 วัน เพื่อตอบสอบสภาพสินค้าและข้อกำหนดในการคืนสินค้าอื่นๆ
3. หลังจากนั้น แผนกบริการลูกค้าจะทำการแจ้งกลับลูกค้าผ่านทางอีเมลล์หรือเบอร์ติดต่อที่ได้แจ้งเอาไว้ เพื่อแจ้งถึงขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า เอกสารที่เกี่ยวข้อง เมื่อผ่านการตรวจสอบและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ทางบริษัทฯ จะทำการโอนเงินคืนลูกค้า ผ่านทางเลขที่บัญชีของลูกค้าภายในระยะเวลา 15 วัน นับแต่วันที่ผู้บริโภคใช้สิทธิในการคืนสินค้า

เงื่อนไขการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า

ทางบริษัทฯ จะทำการรับคืนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้

1. ในกรณีที่สินค้าชำรุดจากตัวสินค้าเอง หรือไม่ตรงตามรายการที่ลูกค้าสั่งซื้อ ลูกค้าสามารถแจ้งเพื่อให้ทางบริษัท ฯ ทำการเปลี่ยนสินค้า หรือส่งคืนสินค้าเพื่อรับเงินคืนได้ โดยทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งในการเปลี่ยนสินค้าหรือรับคืน
2. สินค้าที่จะทำการเปลี่ยนหรือส่งคืน จะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ 100% ไม่ผ่านการใช้งาน อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่เรียบร้อย มีอุปกรณ์เสริมที่แถมไปครบทุกชิ้น และมีบัตรรับประกันสินค้า
3. สินค้าโปรโมชั่น เช่น ของแถม สินค้าแลกซื้อ ฯลฯ จะถูกทำการส่งคืน พร้อมกับสินค้าหลักทุกครั้ง