CALL NOW : 02-033-5400

เงื่อนไขการรับประกัน

การรับประกัน ซิงค์ล้างจานหรืออ่างล้างจาน (Sink)

การรับประกัน ซิงค์ล้างจาน (อ่างล้างจาน)

1.    บริษัทฯ รับประกันซิงค์ล้างจาน อันเกิดจากคุณภาพสินค้า ความผิดพลาดจากกระบวนการผลิต เป็นระยะเวลา 15 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า (ที่มีการระบุวันที่รับสินค้าไว้อย่างชัดเจนในใบรับสินค้า) ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถแสดงหลักฐานใบรับสินค้าได้ ทางบริษัทฯ จะนับจากวันที่ระบุในใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีเท่านั้น โดยระยะเวลาในการรับประกันจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติแม้ว่าผลิตภัณฑ์จะยังไม่ได้นำไปใช้หรือติดตั้งอย่างครบถ้วนก็ตาม  และตลอดระยะเวลาการรับประกัน 15 วันนี้ ลูกค้าจะไม่ต้องชำระทั้งค่าแรงตรวจสอบ และค่าอะไหล่
2.    การรับประกันซิงค์ล้างจานอันเกิดจากคุณภาพสินค้า ความผิดพลาดจากกระบวนการผลิต เป็นระยะเวลา 15 วัน จะครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 100% และยังไม่ถูกนำไปติดตั้งเท่านั้น
3.    หากเกินระยะเวลารับประกันคุณภาพไปแล้ว 15 วัน บริษัทฯ ยังคงรับประกันเฉพาะการแตกรั่วของซิงค์ล้างจาน อันเกิดจากความผิดพลาดของกระบวนการผลิตเป็นระยะเวลานาน 2 ปี นับจากวันที่ระบุในใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีเท่านั้น โดยระยะเวลาในการรับประกันจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติแม้ว่าผลิตภัณฑ์จะยังไม่ได้นำไปใช้หรือติดตั้งอย่างครบถ้วนก็ตาม  
4.    บริษัทฯ รับประกันเฉพาะตัวซิงค์ล้างจานเท่านั้น ทั้งนี้ไม่รวมถึงอุปกรณ์เสริมทุกชนิด อาทิเช่น ขวดกดน้ำยาล้างจาน, เขียงไม้, ตะกร้าคว่ำจาน, ตะกร้าสำหรับตากฟองน้ำ, ที่วางอุปกรณ์อเนกประสงค์, ช่องเสียบมีด, ท่อน้ำทิ้ง, สะดือน้ำล้น, สะดืออ่างล้างจาน, ท่อน้ำทิ้ง, ซีลยาง และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ


ข้อยกเว้น การรับประกันซิงค์ล้างจาน (อ่างล้างจาน)

1.    บริษัทฯ ไม่รับประกันการเกิดสนิมทุกรูปแบบ เนื่องจากซิงค์ล้างจานไม่ใช่สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้า ไม่มีความซับซ้อนในการใช้งาน หากเพียงแต่ต้องระวังไม่ให้เกิดรอยขีดข่วน การกระแทก สัมผัสโดนสารเคมี อาทิเช่น ผงปูน ผงยิปซั่ม สีทาบ้าน ทินเนอร์ น้ำยาล้างเครื่องเงิน เป็นต้น หรือการแช่ขังของอาหารและของเหลวเป็นระยะเวลานาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดคราบในการใช้งาน
2.    บริษัทฯ ไม่รับประกันก๊อกน้ำเย็น ที่แถมฟรีไปกับซิงค์ล้างจานทุกกรณี
3.    บริษัทฯ ไม่รับประกันในกรณีที่ซิงค์ล้างจานมีอัตราการระบายน้ำออกช้า หรือน้ำเอ่อล้นที่บริเวณสะดืออ่างล้างจานทุกกรณี เนื่องจากมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอัตราการระบายออกของน้ำหลายสาเหตุ อาทิเช่น ตำแหน่งของท่อระบายน้ำ ปริมาตรน้ำที่ขังในอ่างล้างจาน เป็นต้น
4.    บริษัทฯ ไม่รับประกันในกรณีที่เกิดหยดน้ำภายใต้ซิงค์ล้างจาน ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการแตกรั่วของสินค้า  แต่เป็นการเกิดหยดน้ำภายใต้ซิงค์ล้างจานที่เกิดขึ้นจากการควบแน่นของน้ำที่มาจาก
-    ความชื้นภายในตู้ครัวที่มีหน้าบานปิดทึบ ไม่มีช่องระบายอากาศภายในตู้
-    ความชื้นที่มาจากการติดตั้งท่อน้ำทิ้งขึ้นมาจากพื้น
-    ความชื้นที่มาจากการติดตั้งท่อระบายน้ำไม่แนบสนิทกับท่อน้ำทิ้ง
-    ความชื้นที่เกิดจากความแตกต่างกันของอุณหภูมิภายในตู้ และอุณหภูมิภายนอกตู้ครัว อาทิเช่น การการติดตั้งซิงค์ล้างจานในตู้ครัวทึบภายในห้องที่มีการเปิดเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น
5.    บริษัทฯ ไม่รับประกันในกรณีที่ติดตั้งซิงค์ล้างจานผิดวิธี อาทิเช่น
-    การฉาบปูนที่บริเวณขอบซิงค์ล้างจานเพื่อฝังซิงค์ล้างจานลงบนเคาน์เตอร์ครัว เนื่องจากเป็นทำให้สแตนเลสสัมผัสโดนผงปูนโดยตรงซึ่งจะก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี และทำให้เกิดสนิมในที่สุด นอกจากนั้นการฝังซิงค์ล้างจานลงบนเคาเตอร์ปูนที่ฉาบปูนปิดสนิท จะทำให้ไม่สามารถนำซิงค์ล้างจานออกมาได้ ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนซิงค์ล้างจานในอนาคต
-    การดัดแปลงท่อน้ำทิ้งของซิงค์ล้างจานเข้ากับท่อประปา ซึ่งอาจก่อให้เกิดการรั่วซึมที่บริเวณท่อน้ำทิ้งในภายหลัง
-    การติดตั้งตำแหน่งของท่อน้ำทิ้งต่ำกว่าระดับของก้นอ่างล้างจานน้อยเกินไป ซึ่งอาจมีผลต่ออัตราการไหลออกของน้ำ
6.    ทางบริษัทฯ ไม่รับประกันการรั่วซึมของอุปกรณ์ที่ใช้ในการระบายน้ำ ซึ่งมีเหตุมาจากการใช้น้ำร้อนที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 70 องศาเซลเซียสขึ้นไปเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากความร้อนอาจส่งผลให้อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนต่างๆที่ใช้ในการระบายน้ำเสื่อมสภาพ
7.    ความเสียหายอันเป็นผลของการทดสอบ การปรับปรุง หรือการดัดแปลงใด ๆ การจงใจใช้ผิดวิธี ผิดประเภท ผิดวิสัย หรือประมาทเลินเล่อ 
8.    ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ เพลิงไหม้ เหตุสุดวิสัย การจลาจล หรือการกระทำของสัตว์หรือแมลง
9.    ความเสียหายของซิงค์ล้างจาน อันเกิดจากการถูกกระแทกของสิ่งของ หรือการวางของที่มีน้ำหนักมากๆ บนอ่างล้างจาน
10.    รอยขีดข่วนจากของแข็งหรือของมีคม รอยขีดข่วนอันเนื่องมาจากการขัดถูด้วยลวดหรือฝอยขัดหม้อ เป็นต้น
11.    บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบจากความเสียหายที่เกิดจากการไม่ดูแลรักษาความสะอาดอ่างล้างจาน หรือ การใช้น้ำยาผิดประเภทที่สร้างความเสียหายให้กับอ่างล้างจาน เช่น น้ำยาขัดห้องน้ำ เป็นต้น
 


หมายเหตุ การรับประกันซิงค์ล้างจาน (อ่างล้างจาน)


1.    กรณีต้องการเคลมสินค้าอันเนื่องมาจากสินค้ามีตำหนิ  สินค้าชำรุด หรืออุปกรณ์ไม่ครบ จะต้องแจ้งบริษัทฯ ภายใน 7 วันหลังที่ได้รับสินค้า หรือวันที่ระบุในใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีเท่านั้น โดยลูกค้าจะแนบหลักฐานประกอบดังนี้
-    คลิปวีดีโอเคลื่อนไหวในขณะที่เปิดกล่องสินค้าตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งสามารถมองเห็นรายละเอียดสินค้าได้อย่างชัดเจนครบทุกมุม
-    เอกสารใบกำกับภาษี
-    สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ยังไม่ได้ผ่านการติดตั้ง
หากเกินระยะเวลา 7 วันหลังจากที่ได้รับสินค้า จะไม่สามารถเคลมได้ทุกกรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการลงชื่อรับสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แม้ว่าท่านจะไม่ได้เป็นผู้รับสินค้าเอง แต่ได้มอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับสินค้าแทนก็ตาม เนื่องจากในเอกสารรับสินค้าได้มีการระบุข้อความไว้แล้วว่า “กรุณาตรวจสอบสภาพสินค้าและอุปกรณ์ก่อนเซ็นต์รับสินค้า มิฉะนั้นจะถือว่าท่านได้รับสินค้าถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว”

2. หากเกิดการแตกรั่วของซิงค์ล้างจาน อันเกิดจากความผิดพลาดของกระบวนการผลิต บริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนเฉพาะอ่างล้างจานเท่านั้น และหากสินค้ารุ่นดังกล่าวไม่มีในสต๊อกหรือยกเลิกการขายแล้ว ทางบริษัทฯ จะชดเชยให้ในรุ่นเทียบเท่าที่มีขนาดเดียวกัน โดยไม่รวมอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายดังนี้
-    ไม่รวมถึงอุปกรณ์เสริมอื่นๆ อาทิเช่น ก๊อกน้ำเย็น ท่อน้ำทิ้ง สะดืออ่างล้างจาน เป็นต้น 
-    ไม่รวมค่าเข้าบริการ ค่าติดตั้ง ค่ารื้อถอน
-    ไม่รวมค่าเข้าอบรมสาธิตหรือแนะนำวิธีการใช้งาน
-    ไม่รวมค่าบริการเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าทำความสะอาดคราบ และตรวจสอบสภาพอ่างล้างจาน โดยบริษัทฯ ขอคิดค่าบริการอยู่ที่ 650 บาท/ครั้ง (เฉพาะเขตจังหวัดกรุงเทพฯ และปริมณฑล เท่านั้น)
3. การรับประกันนี้ใช้เฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น
4. บริษัทฯ ขอสวนสิทธิ์ในการสรุปปัญหาของช่างประจำศูนย์บริการเฟิสท์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด
5. โปรดแสดงหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้เพื่อการขอเข้ารับบริการ ได้แก่
-    ใบรับสินค้า ที่ระบุวันที่รับสินค้าที่ชัดเจนทุกครั้งเมื่อติดต่อขอรับบริการ
-    ใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี ที่ระบุวันที่ซื้อสินค้าที่ชัดเจนทุกครั้งเมื่อติดต่อขอรับบริการ
-    เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการลงทะเบียนรับประกันออนไลน์ผ่านเว็ปไซด์ www.eve.co.th/warranty 
ทางบริษัทฯ ขอปฏิเสธการรับประกันซิงค์ล้างจาน (อ่างล้างจาน) ทุกรูปแบบ หากไม่มีหลักฐานในการขอเข้ารับบริการตามรายละเอียดด้านบน

การรับประกัน ก๊อกน้ำผสมร้อน-เย็น และก๊อกน้ำเย็น (Faucet)

การรับประกัน ก๊อกน้ำเย็น และก๊อกน้ำผสมร้อน-เย็น

1.    บริษัทฯ รับประกันก๊อกน้ำเย็น และก๊อกน้ำผสมร้อน-เย็น อันเกิดจากคุณภาพสินค้า ความผิดพลาดจากกระบวนการผลิตเป็นระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า (ที่มีการระบุวันที่รับสินค้าไว้อย่างชัดเจนในใบรับสินค้า) ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถแสดงหลักฐานใบรับสินค้าได้ ทางบริษัทฯ จะนับจากวันที่ระบุในใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีเท่านั้น โดยระยะเวลาในการรับประกันจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติแม้ว่าผลิตภัณฑ์จะยังไม่ได้นำไปใช้หรือติดตั้งอย่างครบถ้วนก็ตาม  และตลอดระยะเวลาการรับประกัน 30 วันนี้ ลูกค้าจะไม่ต้องชำระทั้งค่าแรงตรวจสอบ และค่าอะไหล่
2.    หากเลยระยะเวลารับประกันคุณภาพไปแล้ว 30 วัน บริษัทฯ ยังคงรับประกันเฉพาะการรั่วซึมจากเซรามิควาล์ว เป็นระยะเวลานาน 5 ปี นับจากวันที่ระบุในใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีเท่านั้น โดยระยะเวลาในการรับประกันจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ แม้ว่าผลิตภัณฑ์จะยังไม่ได้นำไปใช้หรือติดตั้งอย่างครบถ้วนก็ตาม  โดยลูกค้าจะต้องนำส่งก๊อกน้ำเย็น หรือก๊อกน้ำผสมร้อน-เย็น เข้ามาที่ศูนย์บริการเฟิสท์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ด้วยตนเอง หรือผ่านบริษัทฯ ขนส่งต่างๆ (ลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายในการขนส่งเอง) โดยระบุรายละเอียดจัดส่งดังนี้


ผู้รับ    บริษัท     เฟิสท์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่อยู่    660 ซอยนวมินทร์ 81 แยก 3-42 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทร    02-033-5422

ผู้ส่ง    โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้อย่างชัดเจน

 

ข้อยกเว้น การรับประกันก๊อกน้ำเย็น และก๊อกน้ำผสมร้อน-เย็น

1.    บริษัทฯ ไม่รับประกันก๊อกน้ำเย็นอาทิเช่นรุ่น CURVE, OTHELLO และ BELLE เป็นต้น ที่แถมฟรีไปกับซิงค์ล้างจาน
2.    การดัดแปลงสภาพของก๊อกน้ำ ไปจากมาตรฐานของโรงงาน 
3.    ความเสียหายของก๊อกน้ำ อันจากการเกิดอุบัติเหตุ ไฟไหม้ หรือภัยธรรมชาติ
4.    ความเสียหายของก๊อกน้ำ อันเกิดจากการติดตั้งที่ไม่ถูกวิธี การไม่บำรุงรักษา บำรุงรักษาไม่ถูกต้อง และใช้งานผิดวิธี
5.    ความเสียหายของก๊อกน้ำ อันเกิดจากการใช้ก๊อกน้ำร่วมกับน้ำที่มีแรงดันสูงเกิน 5 บาร์ น้ำที่มีสิ่งสกปรกเจือปนสูง หรือน้ำที่มีสภาพเป็นกรด-ด่างสูงผิดปกติ
6.    อัตราการไหล ความแรง-ความเบา ของน้ำที่ออกจากก๊อก เนื่องจากอัตราการไหลของน้ำเกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบประปา และแรงดันของน้ำ
7.    ความเสียหายของก๊อกน้ำ อันเกิดจากการติดตั้งโดยไม่ได้ผ่านสต๊อปวาล์ว
8.    การเกิดสนิมบนก๊อกน้ำทุกกรณี
9.    การเกิดรอยขีดข่วนบนก๊อกน้ำ อันเกิดจากการติดตั้งและการใช้งาน
10.    บริษัทฯ ไม่รับประกันการสูญหายของอุปกรณ์ในก๊อกน้ำทุกชนิด หากมีการลงชื่อรับสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แม้ว่าท่านจะไม่ได้เป็นผู้รับสินค้าเอง แต่ได้มอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับสินค้าแทน เนื่องจากในเอกสารรับสินค้าได้มีการระบุข้อความไว้แล้วว่า “กรุณาตรวจสอบสภาพสินค้าและอุปกรณ์ก่อนเซ็นต์รับสินค้า มิฉะนั้นจะถือว่าท่านได้รับสินค้าถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว”

 


หมายเหตุ การรับประกันก๊อกน้ำเย็น และก๊อกน้ำผสมร้อน-เย็น

1.    การรับประกันก๊อกน้ำเย็น และก๊อกน้ำผสมร้อน-เย็นนี้ ใช้ภายในประเทศไทยเท่านั้น
2.    การรับประกันก๊อกน้ำเย็น และก๊อกน้ำผสมร้อน-เย็นนี้ ไม่รวมถึงการบริการเข้าซ่อมบำรุง เข้ารื้อถอน ติดตั้ง และการเข้าไปเพื่ออบรมสาธิตวิธีการใช้งาน
3.    บริษัทฯ ขอสวนสิทธิ์ ในการสรุปปัญหาของช่างประจำศูนย์บริการเฟิสท์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด
4.    โปรดแสดงหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้เพื่อการขอเข้ารับบริการ ได้แก่
-    ใบรับสินค้า ที่ระบุวันที่รับสินค้าที่ชัดเจนทุกครั้งเมื่อติดต่อขอรับบริการ
-    ใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี ที่ระบุวันที่ซื้อสินค้าที่ชัดเจนทุกครั้งเมื่อติดต่อขอรับบริการ
-    เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการลงทะเบียนรับประกันออนไลน์ผ่านเว็ปไซด์ www.eve.co.th/warranty 
ทางบริษัทฯ ขอปฏิเสธการรับประกันก๊อกน้ำเย็น และก๊อกน้ำผสมร้อน-เย็น ทุกรูปแบบ หากไม่มีหลักฐานในการขอเข้ารับบริการตามรายละเอียดด้านบน

 

การรับประกัน เครื่องดูดควัน (Hood)

การรับประกัน เครื่องดูดควัน

1.    บริษัทฯ รับประกันการชำรุดหรือเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดของมาตรฐานการผลิต หรือจากความบกพร่องของชิ้นส่วนอะไหล่ภายในเครื่องที่ใช้งานตามปกติภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ระบุในใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีเท่านั้น โดยระยะเวลาในการรับประกันจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ แม้ว่าผลิตภัณฑ์จะยังไม่ได้นำไปใช้หรือติดตั้งอย่างครบถ้วนก็ตาม   
2.    หากเลยระยะเวลาในการรับประกันคุณภาพไปแล้ว 2 ปี บริษัทฯ ยังคงรับประกันเฉพาะมอเตอร์เครื่องดูดควันเป็นระยะเวลานาน 3 ปี นับจากวันที่ระบุในใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีเท่านั้น โดยระยะเวลาในการรับประกันจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ แม้ว่าผลิตภัณฑ์จะยังไม่ได้นำไปใช้หรือติดตั้งอย่างครบถ้วนก็ตาม  
3.    ตลอดระยะเวลารับประกันเครื่องดูดควันเป็นระยะเวลานาน 2 ปี ลูกค้าไม่ต้องชำระทั้งค่าแรงตรวจสอบ และค่าอะไหล่

 

ข้อยกเว้น การรับประกันเครื่องดูดควัน
1.    ความสึกหรอหรือการชำรุดของอุปกรณ์ และชิ้นส่วนประกอบพลาสติก อันเกิดจากการใช้งานตามปกติ เช่น ปุ่มกดหลุดลอก ฟิลเตอร์ตะแกรงกรองไอน้ำมัน หรือส่วนประกอบที่เป็นกระจกทุกชนิด หลอดไฟส่องสว่าง สายไฟพร้อมปลั๊กเสียบ ส่วนประกอบภายนอกเครื่องหรือโครงเครื่อง รอยขีดข่วนบนปล่อง เป็นต้น
2.    ความเสียหายของเครื่องดูดควัน อันเนื่องมาจากความร้อนจากการใช้ร่วมกับเตาแก๊สชนิดหัวปรับแรงดันสูง
3.    ความเสียหายหรือประสิทธิภาพของแรงดูดเครื่องดูดควัน อันเนื่องมาจากการติดตั้งไม่ถูกวิธี เช่น
-    การติดตั้งของเครื่องดูดควัน ไม่อยู่ในระยะ 65-75 เซนติเมตร ในกรณีที่ติดตั้งคู่กับเตาไฟฟ้า เตาเซรามิคไฟฟ้า หรือเตาแม่เหล็กไฟฟ้า
-    การติดตั้งของเครื่องดูดควัน ต่ำหรือสูงกว่าเคาน์เตอร์เกิน 75 เซนติเมตร ในกรณีที่ติดตั้งคู่กับเตาแก๊สชนิดหัวปรับแรงดันต่ำ
4.    เครื่องดูดควันได้ถูกซ่อม ติดตั้งหรือดัดแปลง เช่นการตัดหัวปลั๊กไฟ มาก่อนหน้าการเข้าศูนย์บริการ เฟิสท์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
5.    ความเสียหายของเครื่องดูดควันอันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งาน การจงใจใช้ผิดวิธี ผิดประเภท ผิดวิสัย ประมาทเลินเล่อ และการไม่ดูแลรักษา เช่น 
-    การเกิดเพลิงไหม้ อันเนื่องมาจากความร้อนที่ปะทะกับคราบไขมันจำนวนมากบนฟิลเตอร์กรองไอน้ำมัน ที่มาจากการไม่ดูแลรักษาล้างทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองไอน้ำมันอย่างสม่ำเสมอ
6.    ความเสียหายของเครื่องดูดควัน อันเกิดจากภัยธรรมชาติ เพลิงไหม้ เหตุสุดวิสัย การกระทำของสัตว์และแมลง แรงดันของกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติหรือไฟฟ้าลัดวงจร
7.    เครื่องดูดควัน ถูกนำไปใช้ในเชิงพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม การเปิดต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากสินค้าของทางบริษัทฯ ถูกออกแบบไว้สำหรับการใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น
8.    บริษัทฯ ไม่รับประกันการสูญหายของอุปกรณ์ในเครื่องดูดควันทุกชนิด หากมีการลงชื่อรับสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แม้ว่าท่านจะไม่ได้เป็นผู้รับสินค้าเอง แต่ได้มอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับสินค้าแทน เนื่องจากในเอกสารรับสินค้าได้มีการระบุข้อความไว้แล้วว่า “กรุณาตรวจสอบสภาพสินค้าและอุปกรณ์ก่อนเซ็นต์รับสินค้า มิฉะนั้นจะถือว่าท่านได้รับสินค้าถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว”

 

หมายเหตุ การรับประกันเครื่องดูดควัน
1.    การรับประกันเครื่องดูดควันนี้ ใช้ภายในประเทศไทยเท่านั้น 
2.    การรับประกันเครื่องดูดควันนี้ ไม่รวมถึงการบริการเพื่อเข้ารื้อถอน ติดตั้ง และการเข้าไปเพื่ออบรมสาธิตวิธีการใช้งาน
3.    บริษัทฯ ขอสวนสิทธิ์ ในการสรุปปัญหา ของช่างประจำศูนย์บริการเฟิสท์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด
4.    โปรดแสดงหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้เพื่อการขอเข้ารับบริการ ได้แก่
-    บัตรรับประกัน ที่มีหมายเลขเครื่องที่ตรงกับสินค้าและไม่มีรอยแก้ไข
-    ใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี ที่ระบุวันที่ซื้อสินค้าที่ชัดเจนทุกครั้งเมื่อติดต่อขอรับบริการ
-    เบอร์โทรศัพท์ ที่ใช้ในการลงทะเบียนรับประกันออนไลน์ผ่านเว็ปไซด์ www.eve.co.th/warranty
ทางบริษัทฯ ขอปฏิเสธการรับประกันเครื่องดูดควันทุกรูปแบบ หากไม่มีหลักฐานในการขอเข้ารับบริการตามรายละเอียดด้านบน

การรับประกัน เตาแก๊สแบบฝัง เตาแก๊สตั้งโต๊ะ และเตาแก๊สตั้งพื้น (Gas Hob)

การรับประกัน เตาแก๊สแบบฝัง เตาแก๊สตั้งโต๊ะ และเตาแก๊สตั้งพื้น

1.    บริษัทฯ รับประกันการชำรุดหรือเสียหายของเตาแก๊สแบบฝัง เตาแก๊สตั้งโต๊ะ และเตาแก๊สตั้งพื้น อันเกิดจากความผิดพลาดของมาตรฐานการผลิต หรือจากความบกพร่องของชิ้นส่วนอะไหล่ภายในเครื่องที่ใช้งานตามปกติภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ระบุในใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีเท่านั้น โดยระยะเวลาในการรับประกันจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ แม้ว่าผลิตภัณฑ์จะยังไม่ได้นำไปใช้หรือติดตั้งอย่างครบถ้วนก็ตาม 
2.    หากเลยระยะเวลารับประกันคุณภาพไปแล้ว 2 ปี ทางบริษัทฯ รับประกันเฉพาะการชำรุดหรือเสียหายอันเกิดจากวาล์วจ่ายแก๊ส ที่มีสาเหตุมากจากกระบวนการผลิตเป็นระยะเวลา 5 ปี (ไม่รวมไปถึงอะไหล่จุดติดและเซ็นเซอร์ตัดแก๊สอัตโนมัติ) นับจากวันที่ระบุในใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีเท่านั้น โดยระยะเวลาในการรับประกันจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ แม้ว่าผลิตภัณฑ์จะยังไม่ได้นำไปใช้หรือติดตั้งอย่างครบถ้วนก็ตาม 
3.    รายละเอียดค่าแรงตรวจสอบและค่าอะไหล่ ตลอดระยะเวลารับประกันคุณภาพของเตาแก๊สนาน 2 ปี  


3.1)    เตาแก๊สแบบฝัง    
ลูกค้าไม่ต้องชำระทั้งค่าแรงเข้าตรวจสอบ และค่าอะไหล่


3.2)    เตาแก๊สตั้งโต๊ะและเตาแก๊สตั้งพื้น (ที่สามารถยกเคลื่อนย้ายได้) 
ลูกค้าไม่ต้องชำระค่าอะไหล่ แต่ลูกค้าจะต้องนำส่งเตาแก๊สตั้งโต๊ะและเตาแก๊สตั้งพื้น เข้ามาที่ศูนย์บริการเฟิสท์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ด้วยตนเอง หรือผ่านบริษัทฯ ขนส่งต่างๆ (ลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายในการขนส่งเอง) โดยระบุรายละเอียดจัดส่งดังนี้

 

ผู้รับ    บริษัท     เฟิสท์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่อยู่    660 ซอยนวมินทร์ 81 แยก 3-42 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทร    02-033-5422

 

ผู้ส่ง    โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้อย่างชัดเจน


ข้อยกเว้น การรับประกันเตาแก๊สแบบฝัง เตาแก๊สตั้งโต๊ะ และเตาแก๊สตั้งพื้น

1.    ความสึกหรอหรือการชำรุดของอุปกรณ์เสริม และชิ้นส่วนประกอบพลาสติก อันเกิดจากการใช้งานตามปกติ เช่น สวิตซ์เปิดปิด ปุ่มกด ลูกบิด ขดลวดหรือแท่งให้ความร้อน สายไฟพร้อมปลั๊กเสียบ ส่วนประกอบภายนอกเครื่องหรือโครงเครื่อง เป็นต้น
2.    ความเสียหายของกระจก บริเวณฐานและด้านข้างของเตาแก๊สทุกกรณี
3.    ความเสียหายอันเนื่องมาจากหัวเตาแก๊สผิดรูป หรือบิดเบี้ยวทุกกรณี
4.    ความเสียหายอันเนื่องมากจากเตาแก๊สได้ถูกซ่อม ติดตั้งผิดวิธี หรือดัดแปลง มาก่อนหน้าเข้าศูนย์บริการเฟิสท์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด อาทิเช่น 
-    การติดตั้งเตาแก๊สหน้ากระจกชนิดฝังด้วยการยิงซิลิโคนรอบฐานเตาแก๊ส
-    การใช้ฐานกระจกของเตาแก๊สในการรับน้ำหนักระหว่างเตาแก๊สและเคาเตอร์ครัว
-    การติดตั้งเตาแก๊สติดกับผนังด้านหลังต่ำกว่า 5 เซนติเมตร
-    การติดตั้งเตาแก๊สติดกับผนังด้านข้างต่ำกว่า 10 เซนติเมตร
-    การติดตั้งเตาแก๊ส โดยไม่ได้เว้นระยะใต้ฐานเตาอย่างน้อย 10 เซนติเมตร และไม่มีช่องระบายอากาศเพียงพอ 
-    การไม่เดินสายไฟและเบรกเกอร์ขนาดที่เหมาะสมตามที่มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) กำหนด (ในเตาแก๊สชนิดฝังที่สปาร์คด้วยไฟฟ้า)
-    การติดตั้งเตาแก๊สในที่โล่งแจ้ง โดนแสงแดด ลม น้ำฝนหรือละอองฝนโดยตรง
-    การเสียบสายแก๊สไม่แน่นหรือไม่ใช้เข็มขัดรัดสายแก๊ส
-    การใช้หัวปรับแรงดันผิดประเภท
-    การไม่ใส่ซีลยางหรือปะเก็น (gasket) อยู่ภายในข้อต่อ เนื่องจากอาจทำให้เกิดแก๊สรั่วและก่อให้เกิดอันตรายได้
-    การไม่ใช้ซีลยางหรือปะเก็น (gasket) ที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ เนื่องจากคุณภาพของซีลยางหรือปะเก็นแบบอื่นอาจจะไม่ได้คุณภาพ ส่งผลทำให้ขาดหรือเปื่อยได้ง่าย เป็นต้น
5.    ความเสียหายของหัวเตาแก๊สอันเนื่องมาจาก
-    การใช้หัวเตาแก๊สอย่างผิดวิธี 
-    หัวเตาแก๊สไม่ได้ถูกวางอยู่ในตำแหน่งเดิม ภายหลังจากการถอดนำหัวเตาแก๊สออกไปทำความสะอาด
6.     ความเสียหายของเตาแก๊สแบบฝัง เตาแก๊สตั้งโต๊ะ และเตาแก๊สตั้งพื้น อันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งาน การจงใจใช้ผิดวิธี ผิดประเภท ผิดวิสัย ประมาทเลินเล่อ
7.    ความเสียหายของเตาแก๊สอันเกิดจากภัยธรรมชาติ เพลิงไหม้ เหตุสุดวิสัย การกระทำของสัตว์และแมลง แรงดันของกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติหรือไฟฟ้าลัดวงจร
8.    ความเสียหายของเตาแก๊สอันเกิดจาก การนำเตาแก๊สไปใช้ในเชิงพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม เนื่องจากสินค้าของทางบริษัทฯ ถูกออกแบบไว้สำหรับการใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น
9.    บริษัทฯ ไม่รับประกันการสูญหายของอุปกรณ์ในเตาแก๊สแบบฝัง เตาแก๊สตั้งโต๊ะ และเตาแก๊สตั้งพื้นทุกชนิด หากมีการลงชื่อรับสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แม้ว่าท่านจะไม่ได้เป็นผู้รับสินค้าเอง แต่ได้มอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับสินค้าแทน เนื่องจากในเอกสารรับสินค้าได้มีการระบุข้อความไว้แล้วว่า “กรุณาตรวจสอบสภาพสินค้าและอุปกรณ์ก่อนเซ็นต์รับสินค้า มิฉะนั้นจะถือว่าท่านได้รับสินค้าถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว”

 

หมายเหตุ การรับประกันเตาแก๊สแบบฝัง เตาแก๊สตั้งโต๊ะ และเตาแก๊สตั้งพื้น
1.    การรับประกันนี้ใช้ภายในประเทศไทยเท่านั้น
2.    การรับประกันเตาแก๊สชนิดฝังนี้ ไม่รวมถึงการบริการเข้ารื้อถอน ติดตั้ง และการเข้าไปเพื่อบรมสาธิตวิธีการใช้งาน
3.    การรับประกันเตาแก๊สตั้งโต๊ะ และเตาแก๊สตั้งพื้นนี้ ไม่รวมถึงการบริการเข้าซ่อมบำรุง เข้ารื้อถอน ติดตั้ง และการเข้าไปเพื่อบรมสาธิตวิธีการใช้งาน
4.    บริษัทฯ ขอสวนสิทธิ์ ในการสรุปปัญหา ของช่างประจำศูนย์บริการเฟิสท์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด
5.    โปรดแสดงหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้เพื่อการขอเข้ารับบริการ ได้แก่
-    บัตรรับประกัน ที่มีหมายเลขเครื่องที่ตรงกับสินค้าและไม่มีรอยแก้ไข
-    ใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี ที่ระบุวันที่ซื้อสินค้าที่ชัดเจนทุกครั้งเมื่อติดต่อขอรับบริการ
-    เบอร์โทรศัพท์ ที่ใช้ในการลงทะเบียนรับประกันออนไลน์ผ่านเว็ปไซด์ www.eve.co.th/warranty 
ทางบริษัทฯ ขอปฏิเสธการรับประกันเตาแก๊สแบบฝัง เตาแก๊สตั้งโต๊ะ และเตาแก๊สตั้งพื้น ทุกรูปแบบ หากไม่มีหลักฐานในการขอเข้ารับบริการตามรายละเอียดด้านบน

 

การรับประกัน เตาไฟฟ้าเซรามิค และเตาแม่เหล็กไฟฟ้า (Electrical Hob)

การรับประกัน เตาไฟฟ้าเซรามิค และเตาแม่เหล็กไฟฟ้า
1.    บริษัทฯ รับประกันการชำรุดหรือเสียหายของเตาไฟฟ้าเซรามิค และเตาแม่เหล็กไฟฟ้า อันเกิดจากความผิดพลาดของมาตรฐานการผลิต หรือจากความบกพร่องของชิ้นส่วนอะไหล่ภายในเครื่องที่ใช้งานตามปกติภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ระบุในใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีเท่านั้น โดยระยะเวลาในการรับประกันจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ แม้ว่าผลิตภัณฑ์จะยังไม่ได้นำไปใช้หรือติดตั้งอย่างครบถ้วนก็ตาม   
2.    ตลอดระยะเวลารับประกันเตาไฟฟ้าเซรามิค และเตาแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นระยะเวลานาน 2 ปี ลูกค้าไม่ต้องชำระทั้งค่าแรงตรวจสอบ และค่าอะไหล่ 

 

ข้อยกเว้น การรับประกันเตาไฟฟ้าเซรามิค และเตาแม่เหล็กไฟฟ้า

1.    ความสึกหรอหรือการชำรุดของอุปกรณ์ และชิ้นส่วนอันเกิดจากการใช้งานตามปกติ เช่น สวิตซ์เปิดปิด ปุ่มกด ลูกบิด ขดลวดหรือแท่งให้ความร้อน สายไฟพร้อมปลั๊กเสียบ ส่วนประกอบภายนอกเครื่องหรือโครงเครื่อง เป็นต้น
2.    ความเสียหายของกระจกบริเวณฐานและด้านข้างของเตาไฟฟ้าเซรามิค และเตาแม่เหล็กไฟฟ้า ทุกกรณี
3.    ความเสียหายอันเนื่องมากจากเตาไฟฟ้าเซรามิค และเตาแม่เหล็กไฟฟ้า ได้ถูกซ่อม ติดตั้งผิดวิธี หรือดัดแปลง มาก่อนหน้าเข้าศูนย์บริการเฟิสท์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด อาทิเช่น 
-    การติดตั้งเตาไฟฟ้าเซรามิค และเตาแม่เหล็กไฟฟ้า ด้วยการยิงซิลิโคนรอบฐานเตา
-    การใช้ฐานกระจกของเตาไฟฟ้าเซรามิค และเตาแม่เหล็กไฟฟ้า ในการรับน้ำหนักระหว่างเตาและเคาเตอร์ครัว
-    การติดตั้งเตาไฟฟ้าเซรามิค และเตาแม่เหล็กไฟฟ้า ติดกับผนังด้านหลังต่ำกว่า 5 เซนติเมตร
-    การติดตั้งเตาไฟฟ้าเซรามิค และเตาแม่เหล็กไฟฟ้า ติดกับผนังด้านข้างต่ำกว่า 10 เซนติเมตร
-    การติดตั้งเตาไฟฟ้าเซรามิค และเตาแม่เหล็กไฟฟ้า โดยไม่ได้เว้นระยะใต้ฐานเตาอย่างน้อย 10 เซนติเมตร และไม่มีช่องระบายอากาศเพียงพอ 
-    การไม่เดินสายไฟและเบรกเกอร์ขนาดที่เหมาะสมตามที่มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) กำหนด 
-    การติดตั้งเตาไฟฟ้าเซรามิค และเตาแม่เหล็กไฟฟ้า ในที่โล่งแจ้ง โดนแสงแดด ลม น้ำฝนหรือละอองฝนโดยตรง
4.    ความเสียหายของเตาไฟฟ้าเซรามิค และเตาแม่เหล็กไฟฟ้า อันเกิดจากภัยธรรมชาติ เพลิงไหม้ เหตุสุดวิสัย การกระทำของสัตว์และแมลง แรงดันของกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติหรือไฟฟ้าลัดวงจร
5.    ความเสียหายของเตาไฟฟ้าเซรามิค และเตาแม่เหล็กไฟฟ้า อันเกิดจากการนำไปใช้ในเชิงพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม เนื่องจากสินค้าของทางบริษัทฯ ถูกออกแบบไว้สำหรับการใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น
6.    ความเสียหาย อันเกิดจากการไม่ดูแลรักษาความสะอาดเตาไฟฟ้าเซรามิค และเตาแม่เหล็กไฟฟ้า
7.    ความเสียหายของเตาแม่เหล็กไฟฟ้า อันเกิดจากการใช้ภาชนะผิดประเภท ไม่เหมาะสมกับสินค้าตามที่ระบุในคู่มือการใช้งาน อาทิเช่น ก้นภาชนะไม่เรียบสนิท และไม่ได้เป็นภาชนะที่แม่เหล็กดูดติด เป็นต้น
8.    ความเสียหาย อันเกิดจากการใช้งานเครื่องใกล้วัตถุไวไฟ ใกล้บริเวณที่เปียกแฉะ หรือการใช้งานที่ไม่ตรงกับข้อแนะนำการใช้งานตามคู่มือ
9.    บริษัทฯ ไม่รับประกันการสูญหายของอุปกรณ์ในเตาไฟฟ้าเซรามิค และเตาแม่เหล็กไฟฟ้า ทุกชนิด หากมีการลงชื่อรับสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แม้ว่าท่านจะไม่ได้เป็นผู้รับสินค้าเอง แต่ได้มอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับสินค้าแทน เนื่องจากในเอกสารรับสินค้าได้มีการระบุข้อความไว้แล้วว่า “กรุณาตรวจสอบสภาพสินค้าและอุปกรณ์ก่อนเซ็นต์รับสินค้า มิฉะนั้นจะถือว่าท่านได้รับสินค้าถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว”

 

หมายเหตุ การรับประกันเตาไฟฟ้าเซรามิค และเตาแม่เหล็กไฟฟ้า
1.    การรับประกันเตาไฟฟ้าเซรามิค และเตาแม่เหล็กไฟฟ้านี้ ใช้ภายในประเทศไทยเท่านั้น
2.    การรับประกันเตาไฟฟ้าเซรามิค และเตาแม่เหล็กไฟฟ้านี้ ไม่รวมถึงการบริการเพื่อเข้ารื้อถอน ติดตั้ง และการเข้าไปเพื่อสาธิตวิธีการใช้งาน
3.    บริษัทฯ ขอสวนสิทธิ์ ในการสรุปปัญหา ของช่างประจำศูนย์บริการเฟิสท์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด
4.    โปรดแสดงหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้เพื่อการขอเข้ารับบริการ ได้แก่
-    บัตรรับประกัน ที่มีหมายเลขเครื่องที่ตรงกับสินค้าและไม่มีรอยแก้ไข
-    ใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี ที่ระบุวันที่ซื้อสินค้าที่ชัดเจนทุกครั้งเมื่อติดต่อขอรับบริการ
-    เบอร์โทรศัพท์ ที่ใช้ในการลงทะเบียนรับประกันออนไลน์ผ่านเว็ปไซด์ www.eve.co.th/warranty 
ทางบริษัทฯ ขอปฏิเสธการรับประกันเตาไฟฟ้าเซรามิค และเตาแม่เหล็กไฟฟ้า ทุกรูปแบบ หากไม่มีหลักฐานในการขอเข้ารับบริการตามรายละเอียดด้านบน


 

การรับประกัน เตาอบไฟฟ้า และไมโครเวฟแบบฝัง (Oven, Microwave)

การรับประกัน เตาอบไฟฟ้า และไมโครเวฟแบบฝัง

1.    บริษัทฯ รับประกันการชำรุดหรือเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดของมาตรฐานการผลิต หรือจากความบกพร่องของชิ้นส่วนอะไหล่ภายในเครื่องที่ใช้งานตามปกติภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ระบุในใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีเท่านั้น โดยระยะเวลาในการรับประกันจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ แม้ว่าผลิตภัณฑ์จะยังไม่ได้นำไปใช้หรือติดตั้งอย่างครบถ้วนก็ตาม   
2.    ตลอดระยะเวลารับประกันเตาอบไฟฟ้า และไมโครเวฟแบบฝัง เป็นระยะเวลานาน 2 ปี ลูกค้าไม่ต้องชำระทั้งค่าแรงตรวจสอบ และค่าอะไหล่

 

ข้อยกเว้นการรับประกัน เตาอบไฟฟ้า และไมโครเวฟแบบฝัง
1.    ความสึกหรอหรือการชำรุดของอุปกรณ์ และชิ้นส่วนประกอบพลาสติก อันเกิดจากการใช้งานตามปกติ เช่น สวิตซ์เปิดปิด ปุ่มกด ลูกบิด ฝาปิด ตะแกรง ถาดอบ กระจกประตูหรือส่วนประกอบที่เป็นกระจกทุกชนิด หลอดไฟส่องสว่าง ขดลวดหรือแท่งให้ความร้อน สายไฟพร้อมปลั๊กเสียบ ส่วนประกอบภายนอกเครื่องหรือโครงเครื่อง เป็นต้น
2.    เตาอบไฟฟ้า หรือ ไมโครเวฟได้ถูกซ่อม ติดตั้งหรือดัดแปลง อาทิเช่น การตัดหัวปลั๊กไฟ มาก่อนหน้าการเข้าศูนย์บริการ เฟิสท์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
3.    ความเสียหายอันเกิดจากการไม่ปฎิบัติตามคู่มือการใช้งาน การจงใจใช้ผิดวิธี ผิดประเภท ผิดวิสัย ประมาทเลินเล่อ อาทิเช่น
-    การติดตั้งเตาอบไฟฟ้า เตาอบไฟฟ้าชนิดฝัง(ที่มีฟังก์ชั่นไมโครเวฟ) และไมโครเวฟแบบฝัง ใต้เคาเตอร์ครัว หรือตู้เฟอร์นิเจอร์ครัวแบบปิดทึบที่ไม่มีช่องระบายอากาศ
4.    ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ เพลิงไหม้ เหตุสุดวิสัย การกระทำของสัตว์และแมลง แรงดันของกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติหรือไฟฟ้าลัดวงจร
5.    เตาอบไฟฟ้า และไมโครเวฟแบบฝัง ถูกนำไปใช้ในเชิงพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม หรือการใช้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากสินค้าของทางบริษัทฯ ถูกออกแบบไว้สำหรับการใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น
6.    ความเสียหายของเตาอบไฟฟ้า และไมโครเวฟ อันเกิดจากเบรกเกอร์ทริป ซึ่งมีผลมาจาก
-    การติดตั้งขนาดของเบรกเกอร์ที่ไม่ถูกต้อง
-    การไม่ได้แยกเซอร์กิตเบรกเกอร์เฉพาะเตาอบไฟฟ้า และเตาไมโครเวฟ
-    การเดินสายไฟไม่ถูกต้องตามหลักมาตรฐานของอุตสาหกรรม (มอก.)
-    การไม่ติดตั้งสายดิน
7.    บริษัทฯ ไม่รับประกันการสูญหายของอุปกรณ์ในเตาเตาอบไฟฟ้า และไมโครเวฟแบบฝัง ทุกชนิด หากมีการลงชื่อรับสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แม้ว่าท่านจะไม่ได้เป็นผู้รับสินค้าเอง แต่ได้มอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับสินค้าแทน เนื่องจากในเอกสารรับสินค้าได้มีการระบุข้อความไว้แล้วว่า “กรุณาตรวจสอบสภาพสินค้าและอุปกรณ์ก่อนเซ็นต์รับสินค้า มิฉะนั้นจะถือว่าท่านได้รับสินค้าถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว”

 

หมายเหตุ การรับประกันเตาอบไฟฟ้า และไมโครเวฟแบบฝัง
1.    การรับประกันเตาอบไฟฟ้า และไมโครเวฟแบบฝังนี้ ใช้ภายในประเทศไทยเท่านั้น
2.    การรับประกันเตาอบไฟฟ้า และไมโครเวฟแบบฝังนี้ ไม่รวมถึงการบริการเพื่อเข้ารื้อถอน ติดตั้ง และการเข้าไปเพื่ออบรมสาธิตวิธีการใช้งาน
3.    บริษัทฯ ขอสวนสิทธิ์ ในการสรุปปัญหา ของช่างประจำศูนย์บริการเฟิสท์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด
4.    โปรดแสดงหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้เพื่อการขอเข้ารับบริการ ได้แก่
-    บัตรรับประกัน ที่มีหมายเลขเครื่องตรงกับสินค้าและไม่มีรอยแก้ไข
-    ใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี ที่ระบุวันที่ซื้อสินค้าที่ชัดเจนทุกครั้งเมื่อติดต่อขอรับบริการ
-    เบอร์โทรศัพท์ ที่ใช้ในการลงทะเบียนรับประกันออนไลน์ผ่านเว็ปไซด์ www.eve.co.th/warranty
ทางบริษัทฯ ขอปฏิเสธการรับประกันเตาอบไฟฟ้า และไมโครเวฟแบบฝัง ทุกรูปแบบ หากไม่มีหลักฐานในการขอเข้ารับบริการตามรายละเอียดด้านบน

การรับประกัน เครื่องล้างจาน (Dishwasher)

การรับประกัน เครื่องล้างจาน

1.    บริษัทฯ รับประกันการชำรุดหรือเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดของมาตรฐานการผลิต หรือจากความบกพร่องของชิ้นส่วนอะไหล่ภายในเครื่องที่ใช้งานตามปกติภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ระบุในใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีเท่านั้น โดยระยะเวลาในการรับประกันจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ แม้ว่าผลิตภัณฑ์จะยังไม่ได้นำไปใช้หรือติดตั้งอย่างครบถ้วนก็ตาม  
2.    หากเลยระยะเวลาในการรับประกันคุณภาพไปแล้ว 2 ปี บริษัทฯ ยังคงรับประกันเฉพาะมอเตอร์เครื่องล้างจานเป็นระยะเวลานาน 3 ปี นับจากวันที่ระบุในใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีเท่านั้น โดยระยะเวลาในการรับประกันจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ แม้ว่าผลิตภัณฑ์จะยังไม่ได้นำไปใช้หรือติดตั้งอย่างครบถ้วนก็ตาม  
3.    ตลอดระยะเวลารับประกันเครื่องล้างจาน 2 ปี ลูกค้าไม่ต้องชำระทั้งค่าแรงตรวจสอบ และค่าอะไหล่

 

ข้อยกเว้น การรับประกันเครื่องล้างจาน

1.    ความสึกหรอ การชำรุดของอุปกรณ์ และชิ้นส่วนประกอบพลาสติกในเครื่องล้างจาน อันเกิดจากการใช้งานตามปกติ เช่น ตะแกรง ตระกร้าวางภาชนะ กรวย  ท่อน้ำเข้า ท่อระบายน้ำออก สายไฟ และปลั๊กเสียบ เป็นต้น
2.    รอยขีดข่วนบนโครงเครื่องและบานประตูของเครื่องล้างจาน อันเกิดจากการใช้งานตามปกติ
3.    ความเสียหายของเครื่องล้างจาน อันเกิดจากการติดตั้งผิดวิธี การซ่อม หรือดัดแปลง อาทิเช่น การตัดหัวปลั๊กไฟ มาก่อนหน้าการเข้าศูนย์บริการ เฟิสท์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
4.    ความเสียหายของเครื่องล้างจาน อันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามคู่มือการใช้จาน การจงใจใช้ผิดวิธี ผิดประเภท ผิดวิสัย ประมาทเลินเล่อ เช่น การใช้น้ำยาล้างจานชนิดล้างด้วยมือมาใช้ในเครื่องล้างจาน เป็นต้น
5.    ความเสียหายของเครื่องล้างจาน อันเกิดจากการใช้เครื่องล้างจานร่วมกับน้ำที่มีความกระด้างสูง เช่น น้ำบาดาล (ที่ไม่ได้ผ่านเครื่องกรองน้ำใช้) เป็นต้น
6.    ความเสียหายของเครื่องล้างจาน อันเกิดจากการใช้งานร่วมกับน้ำที่มีแรงดันสูงเกิน 5 บาร์ น้ำบาดาล น้ำที่มีสิ่งสกปรกเจือปนสูง หรือน้ำที่มีสภาพเป็นกรด-ด่างสูงผิดปกติ 
7.    ความเสียหายของเครื่องล้างจาน อันเกิดจากการติดตั้งที่ไม่ได้ผ่านวาล์วเปิด-ปิดน้ำ หรือ ก๊อกสนาม
8.    ปัญหาน้ำขังภายในเครื่องล้างจาน หรือน้ำระบายไหลออกไม่หมด อันเนื่องมาจากการติดตั้งท่อน้ำทิ้งสูงเกินกว่าพื้นที่ตั้งเครื่องล้างจานเกิน 1 เมตร
9.    ปัญหาน้ำขังภายในเครื่องล้างจาน อันเนื่องมาจากการอุดตันจากเศษอาหาร
10.    ความเสียหายของเครื่องล้างจาน อันเกิดจากภัยธรรมชาติ เพลิงไหม้ เหตุสุดวิสัย การกระทำของสัตว์และแมลง แรงดันของกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติหรือไฟฟ้าลัดวงจร
11.    ความเสียหายของเครื่องล้างจาน อันเกิดจากนำเครื่องล้างจานไปใช้ในเชิงพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม เนื่องจากเครื่องล้างจานของบริษัทฯ ถูกออกแบบมาเพื่อไว้ใช้ภายในครัวเรือนเท่านั้น
12.    บริษัทฯ ไม่รับประกันการสูญหายของอุปกรณ์ในเครื่องล้างจานทุกชนิด หากมีการลงชื่อรับสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แม้ว่าท่านจะไม่ได้เป็นผู้รับสินค้าเอง แต่ได้มอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับสินค้าแทน เนื่องจากในเอกสารรับสินค้าได้มีการระบุข้อความไว้แล้วว่า “กรุณาตรวจสอบสภาพสินค้าและอุปกรณ์ก่อนเซ็นต์รับสินค้า มิฉะนั้นจะถือว่าท่านได้รับสินค้าถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว”

 

หมายเหตุ การรับประกันเครื่องล้างจาน
1.    การรับประกันเครื่องล้างจานนี้ ใช้ภายในประเทศไทยเท่านั้น
2.    การรับประกันเครื่องล้างจานนี้ ไม่รวมถึงการบริการเข้ารื้อถอน ติดตั้ง และการเข้าไปเพื่ออบรมสาธิตวิธีการใช้งาน
3.    บริษัทฯ ขอสวนสิทธิ์ ในการสรุปปัญหาของช่างประจำศูนย์บริการเฟิสท์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด
4.    โปรดแสดงหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้เพื่อการขอเข้ารับบริการ ได้แก่
-    บัตรรับประกัน ที่มีหมายเลขเครื่องตรงกับสินค้าและไม่มีรอยแก้ไข
-    ใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี ที่ระบุวันที่ซื้อสินค้าที่ชัดเจนทุกครั้งเมื่อติดต่อขอรับบริการ
-    เบอร์โทรศัพท์ ที่ใช้ในการลงทะเบียนรับประกันออนไลน์ผ่านเว็ปไซด์ www.eve.co.th/warranty 

ทางบริษัทฯ ขอปฏิเสธการรับประกันเครื่องล้างจานทุกรูปแบบ หากไม่มีหลักฐานในการขอเข้ารับบริการตามรายละเอียดด้านบน

 

การรับประกัน เตาแก๊สพร้อมเตาอบตั้งพื้น (Freestanding)

การรับประกัน เตาแก๊สพร้อมเตาอบตั้งพื้น (Freestanding)

 

การรับประกันในส่วนของเตาแก๊ส (ในสินค้าประเภทเตาแก๊สพร้อมเตาอบ Freestanding)
1.    บริษัทฯ รับประกันการชำรุดหรือเสียหายของเตาแก๊ส อันเกิดจากความผิดพลาดของมาตรฐานการผลิต หรือจากความบกพร่องของชิ้นส่วนอะไหล่ภายในเครื่องที่ใช้งานตามปกติ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ระบุในใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีเท่านั้น โดยระยะเวลาในการรับประกันจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ แม้ว่าผลิตภัณฑ์จะยังไม่ได้นำไปใช้หรือติดตั้งอย่างครบถ้วนก็ตาม 
2.    หากเลยระยะเวลารับประกันคุณภาพไปแล้ว 2 ปี ทางบริษัทฯ รับประกันเฉพาะการชำรุดหรือเสียหายอันเกิดจากวาล์วจ่ายแก๊ส ที่มีสาเหตุมากจากกระบวนการผลิตเป็นระยะเวลา 5 ปี (ไม่รวมไปถึงอะไหล่จุดติดและเซ็นเซอร์ตัดแก๊สอัตโนมัติ) นับจากวันที่ระบุในใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีเท่านั้น โดยระยะเวลาในการรับประกันจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ แม้ว่าผลิตภัณฑ์จะยังไม่ได้นำไปใช้หรือติดตั้งอย่างครบถ้วนก็ตาม 
3.    ตลอดระยะเวลารับประกันคุณภาพของเตาแก๊สนาน 2 ปี  ลูกค้าไม่ต้องชำระทั้งค่าแรงเข้าตรวจสอบ และค่าอะไหล่

 

ข้อยกเว้น การรับประกันเตาแก๊ส (ในสินค้าประเภทเตาแก๊สพร้อมเตาอบ Freestanding)

1.    ความสึกหรอหรือการชำรุดของอุปกรณ์ และชิ้นส่วนประกอบพลาสติก อันเกิดจากการใช้งานตามปกติ เช่น สวิตซ์เปิดปิด ปุ่มกด ลูกบิด ขดลวดหรือแท่งให้ความร้อน สายไฟพร้อมปลั๊กเสียบ ส่วนประกอบภายนอกเครื่องหรือโครงเครื่อง เป็นต้น
2.    ความเสียหายอันเนื่องมาจากหัวเตาแก๊สผิดรูป หรือบิดเบี้ยวทุกกรณี
3.    ความเสียหายอันเนื่องมากจากเตาแก๊สได้ถูกซ่อม ติดตั้งผิดวิธี หรือดัดแปลง มาก่อนหน้าเข้าศูนย์บริการเฟิสท์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด อาทิเช่น 
-    การติดตั้งเตาแก๊สติดกับผนังด้านหลังต่ำกว่า 5 เซนติเมตร
-    การติดตั้งเตาแก๊สติดกับผนังด้านข้างต่ำกว่า 10 เซนติเมตร
-    การไม่เดินสายไฟและเบรกเกอร์ขนาดที่เหมาะสมตามที่มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) กำหนด (ในเตาแก๊สชนิดฝังที่สปาร์คด้วยไฟฟ้า)
-    การติดตั้งเตาแก๊สในที่โล่งแจ้ง โดนแสงแดด ลม น้ำฝนหรือละอองฝนโดยตรง
-    การเสียบสายแก๊สไม่แน่นหรือไม่ใช้เข็มขัดรัดสายแก๊ส
-    การใช้หัวปรับแรงดันผิดประเภท
4.    ความเสียหายของหัวเตาแก๊สอันเนื่องมาจาก
-    การใช้หัวเตาแก๊สอย่างผิดวิธี 
-    หัวเตาแก๊สไม่ได้ถูกวางอยู่ในตำแหน่งเดิม ภายหลังจากการถอดนำหัวเตาแก๊สออกไปทำความสะอาด
5.     ความเสียหายของเตาแก๊ส อันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งาน การจงใจใช้ผิดวิธี ผิดประเภท ผิดวิสัย ประมาทเลินเล่อ
6.    ความเสียหายของเตาแก๊สอันเกิดจากภัยธรรมชาติ เพลิงไหม้ เหตุสุดวิสัย การกระทำของสัตว์และแมลง แรงดันของกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติหรือไฟฟ้าลัดวงจร
7.    ความเสียหายของเตาแก๊สอันเกิดจาก การนำเตาแก๊สไปใช้ในเชิงพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม เนื่องจากสินค้าของทางบริษัทฯ ถูกออกแบบไว้สำหรับการใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น
8.    บริษัทฯ ไม่รับประกันการสูญหายของอุปกรณ์ในเตาแก๊สแบบฝัง เตาแก๊สตั้งโต๊ะ และเตาแก๊สตั้งพื้นทุกชนิด หากมีการลงชื่อรับสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แม้ว่าท่านจะไม่ได้เป็นผู้รับสินค้าเอง แต่ได้มอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับสินค้าแทน เนื่องจากในเอกสารรับสินค้าได้มีการระบุข้อความไว้แล้วว่า “กรุณาตรวจสอบสภาพสินค้าและอุปกรณ์ก่อนเซ็นต์รับสินค้า มิฉะนั้นจะถือว่าท่านได้รับสินค้าถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว”

 

การรับประกันในส่วนของเตาอบ (ในสินค้าประเภทเตาแก๊สพร้อมเตาอบ Freestanding)
1.    บริษัทฯ รับประกันการชำรุดหรือเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดของมาตรฐานการผลิต หรือจากความบกพร่องของชิ้นส่วนอะไหล่ภายในเครื่องที่ใช้งานตามปกติ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ระบุในใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีเท่านั้น โดยระยะเวลาในการรับประกันจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ แม้ว่าผลิตภัณฑ์จะยังไม่ได้นำไปใช้หรือติดตั้งอย่างครบถ้วนก็ตาม   
2.    ตลอดระยะเวลารับประกันเตาอบไฟฟ้า และไมโครเวฟแบบฝัง เป็นระยะเวลานาน 2 ปี ลูกค้าไม่ต้องชำระทั้งค่าแรงตรวจสอบ และค่าอะไหล่

 

ข้อยกเว้นการรับประกัน เตาอบไฟฟ้า (ในสินค้าประเภทเตาแก๊สพร้อมเตาอบ Freestanding)
1.    ความสึกหรอหรือการชำรุดของอุปกรณ์ และชิ้นส่วนประกอบพลาสติก อันเกิดจากการใช้งานตามปกติ เช่น สวิตซ์เปิดปิด ปุ่มกด ลูกบิด ฝาปิด ตะแกรง ถาดอบ กระจกประตูหรือส่วนประกอบที่เป็นกระจกทุกชนิด หลอดไฟส่องสว่าง ขดลวดหรือแท่งให้ความร้อน สายไฟพร้อมปลั๊กเสียบ ส่วนประกอบภายนอกเครื่องหรือโครงเครื่อง เป็นต้น
2.    เตาอบไฟฟ้า หรือ ไมโครเวฟได้ถูกซ่อม ติดตั้งหรือดัดแปลง อาทิเช่น การตัดหัวปลั๊กไฟ มาก่อนหน้าการเข้าศูนย์บริการ เฟิสท์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
3.    ความเสียหายอันเกิดจากการไม่ปฎิบัติตามคู่มือการใช้งาน การจงใจใช้ผิดวิธี ผิดประเภท ผิดวิสัย ประมาทเลินเล่อ อาทิเช่น
-    การติดตั้งเตาอบไฟฟ้า เตาอบไฟฟ้าชนิดฝัง(ที่มีฟังก์ชั่นไมโครเวฟ) และไมโครเวฟแบบฝัง ใต้เคาเตอร์ครัว หรือตู้เฟอร์นิเจอร์ครัวแบบปิดทึบที่ไม่มีช่องระบายอากาศ
4.    ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ เพลิงไหม้ เหตุสุดวิสัย การกระทำของสัตว์และแมลง แรงดันของกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติหรือไฟฟ้าลัดวงจร
5.    เตาอบไฟฟ้า และไมโครเวฟแบบฝัง ถูกนำไปใช้ในเชิงพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม หรือการใช้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากสินค้าของทางบริษัทฯ ถูกออกแบบไว้สำหรับการใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น
6.    ความเสียหายของเตาอบไฟฟ้า และไมโครเวฟ อันเกิดจากเบรกเกอร์ทริป ซึ่งมีผลมาจาก
-    การติดตั้งขนาดของเบรกเกอร์ที่ไม่ถูกต้อง
-    การไม่ได้แยกเซอร์กิตเบรกเกอร์เฉพาะเตาอบไฟฟ้า และเตาไมโครเวฟ
-    การเดินสายไฟไม่ถูกต้องตามหลักมาตรฐานของอุตสาหกรรม (มอก.)
-    การไม่ติดตั้งสายดิน
7.    บริษัทฯ ไม่รับประกันการสูญหายของอุปกรณ์ในเตาเตาอบไฟฟ้า และไมโครเวฟแบบฝัง ทุกชนิด หากมีการลงชื่อรับสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แม้ว่าท่านจะไม่ได้เป็นผู้รับสินค้าเอง แต่ได้มอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับสินค้าแทน เนื่องจากในเอกสารรับสินค้าได้มีการระบุข้อความไว้แล้วว่า “กรุณาตรวจสอบสภาพสินค้าและอุปกรณ์ก่อนเซ็นต์รับสินค้า มิฉะนั้นจะถือว่าท่านได้รับสินค้าถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว”

 

หมายเหตุ การรับประกันเตาแก๊สพร้อมเตาอบ (Freestanding)

1.    การรับประกันเตาแก๊สพร้อมเตาอบ (Freestanding) ใช้ภายในประเทศไทยเท่านั้น
2.    การรับประกันเตาแก๊สพร้อมเตาอบ (Freestanding) นี้ ไม่รวมถึงการบริการเพื่อเข้ารื้อถอน ติดตั้ง และการเข้าไปเพื่ออบรมสาธิตวิธีการใช้งาน
3.    บริษัทฯ ขอสวนสิทธิ์ ในการสรุปปัญหา ของช่างประจำศูนย์บริการเฟิสท์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด
4.    โปรดแสดงหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้เพื่อการขอเข้ารับบริการ ได้แก่
-    บัตรรับประกัน ที่มีหมายเลขเครื่องตรงกับสินค้าและไม่มีรอยแก้ไข
-    ใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี ที่ระบุวันที่ซื้อสินค้าที่ชัดเจนทุกครั้งเมื่อติดต่อขอรับบริการ
-    เบอร์โทรศัพท์ ที่ใช้ในการลงทะเบียนรับประกันออนไลน์ผ่านเว็ปไซด์ www.eve.co.th/warranty
ทางบริษัทฯ ขอปฏิเสธการรับประกันเตาแก๊สพร้อมเตาอบ (Freestanding) ทุกรูปแบบ หากไม่มีหลักฐานในการขอเข้ารับบริการตามรายละเอียดด้านบน


 

การรับประกัน เครื่องบดเศษอาหาร (Waste Disposal)

การรับประกัน เครื่องบดเศษอาหาร

1.    บริษัทฯ รับประกันเฉพาะมอเตอร์ เป็นระยะเวลานาน 2 ปี นับจากวันที่ระบุในใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีเท่านั้น โดยระยะเวลาในการรับประกันจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ แม้ว่าผลิตภัณฑ์จะยังไม่ได้นำไปใช้หรือติดตั้งอย่างครบถ้วนก็ตาม   
2.    ตลอดระยะเวลารับประกันมอเตอร์ของเครื่องบดเศษอาหาร 2 ปี ลูกค้าไม่ต้องชำระทั้งค่าแรงตรวจสอบ และค่าอะไหล่ 

 

ข้อยกเว้น การรับประกันเครื่องบดเศษอาหาร

1.    ความสึกหรอ เสื่อม หรือการชำรุดของส่วนประกอบเครื่องบดเศษอาหาร อันเกิดจากการใช้งานตามปกติ เช่น ซีลยาง (O-ring) เป็นต้น
2.    เครื่องบดเศษอาหารได้ถูกซ่อม ติดตั้งผิดวิธี อาทิเช่นการเตรียมขนาดของสายไฟและเบรกเกอร์ที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งานของเครื่องบดเศษอาหาร หรือการใช้เครื่องมือที่ไม่ถูกต้องเพื่อใช้ในการซ่อมหรือติดตั้ง
3.    เครื่องบดเศษอาหารได้ถูกดัดแปลงมาก่อนการเข้าศูนย์บริการ เฟิสท์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
4.    ความเสียหายของเครื่องบดเศษอาหาร อันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งาน การจงใจใช้ผิดวิธี ผิดประเภท ผิดวิสัย ประมาทเลินเล่อ
5.    ความเสียหายของเครื่องบดเศษอาหาร อันเกิดจากภัยธรรมชาติ เพลิงไหม้ เหตุสุดวิสัย การกระทำของสัตว์และแมลง แรงดันของกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติหรือไฟฟ้าลัดวงจร
6.    การนำเครื่องบดเศษอาหารไปใช้ในเชิงพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม เนื่องจากเครื่องบดเศษอาหารของทางบริษัทฯ ได้ถูกออกแบบไว้เพื่อใช้ภายในครัวเรือนเท่านั้น    
7.    การไหม้หรือละลายของมอเตอร์เครื่องบดเศษอาหาร อันเนื่องมาจากการไม่ได้เปิดน้ำร่วมในระหว่างการใช้งาน
8.    การอุดตันจากเศษอาหารที่ความแข็ง เช่น กระดูก ก้างปลา และวัตถุแข็งต่างๆ เป็นต้น
9.    ความเสียหายของเครื่องบดเศษอาหาร อาทิเช่นการกัดกร่อน การผุกร่อน หรือความเสียหายอื่นๆ อันเกิดมาจากคราบตะกรัน หรือหินปูนจากน้ำกระด้าง
10.    ความเสียหายของเครื่องบดเศษอาหาร อันเนื่องมาจากการสัมผัสโดนสารเคมี สารที่มีความเป็นกรดหรือด่างสูง น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาฟอกขาว และน้ำยาที่มีฤทธิ์กัดกร่อนต่างๆ เป็นต้น
11.    บริษัทฯ ไม่รับประกันการสูญหายของอุปกรณ์ในเครื่องบดเศษอาหารทุกชนิด หากมีการลงชื่อรับสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แม้ว่าท่านจะไม่ได้เป็นผู้รับสินค้าเอง แต่ได้มอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับสินค้าแทน เนื่องจากในเอกสารรับสินค้าได้มีการระบุข้อความไว้แล้วว่า “กรุณาตรวจสอบสภาพสินค้าและอุปกรณ์ก่อนเซ็นต์รับสินค้า มิฉะนั้นจะถือว่าท่านได้รับสินค้าถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว”

 

หมายเหตุ การรับประกันเครื่องบดเศษอาหาร

1.    การรับประกันเครื่องบดเศษอาหารนี้ ใช้ภายในประเทศไทยเท่านั้น
2.    การรับประกันเครื่องบดเศษอาหารนี้ ไม่รวมถึงการบริการเพื่อเข้ารื้อถอน ติดตั้ง และการเข้าไปเพื่ออบรมสาธิตวิธีการใช้งาน
3.    บริษัทฯ ขอสวนสิทธิ์ ในการสรุปปัญหาของช่างประจำศูนย์บริการเฟิสท์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด
4.    โปรดแสดงหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้เพื่อการขอเข้ารับบริการ ได้แก่
-    บัตรรับประกัน ที่มีหมายเลขเครื่องตรงกับสินค้าและไม่มีรอยแก้ไข
-    ใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี ที่ระบุวันที่ซื้อสินค้าที่ชัดเจนทุกครั้งเมื่อติดต่อขอรับบริการ
-    เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการลงทะเบียนรับประกันออนไลน์ผ่านเว็ปไซด์ www.eve.co.th/warranty 
ทางบริษัทฯ ขอปฏิเสธการรับประกันเครื่องบดเศษอาหารทุกรูปแบบ หากไม่มีหลักฐานในการขอเข้ารับบริการตามรายละเอียดด้านบน

ลงทะเบียนใบรับประกัน

ฉันได้อ่านและยอมรับ ข้อตกลงและเงื่อนไข ดังกล่าวแล้ว *