CALL NOW : 02-033-5400

เงื่อนไขการรับประกัน

การรับประกันสินค้าประเภทเครื่องบดเศษอาหาร (Waste Disposal)

1. บริษัทรับประกันมอเตอร์เป็นระยะเวลานาน 2 ปี

ข้อยกเว้นการรับประกัน

1. ความสึกหรอ เสื่อม หรือชำรุดของส่วนประกอบ อันเกิดจากการใช้งานตามปกติ เช่น ซีลยาง (O-ring)
2. เครื่องได้ถูกซ่อม ติดตั้งหรือดัดแปลง มาก่อนหน้าการเข้าศูนย์บริการ เฟิสท์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
3. ความเสียหายอันเกิดจากการไม่ปฎิบัติตามคู่มือการใช้งาน การจงใจใช้ผิดวิธี ผิดประเภท ผิดวิสัย ประมาทเลินเล่อ
4. ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ เพลิงไหม้ เหตุสุดวิสัย การกระทำของสัตว์และแมลง แรงดันของกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติหรือไฟฟ้าลัดวงจร
5. การนำไปใช้ในเชิงพาณิชยกรรมหรือุตสาหกรรม เนื่องจากสินค้าของทางบริษัทฯ ถูกออกแบบไว้สำหรับการใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น 
6. การไหม้หรือละลายของมอเตอร์ของเครื่องบดเศษอาหารอันเนื่องมาจากการไม่ได้เปิดน้ำร่วมกับการใช้งาน
7. การอุดตันจากเศษอาหารที่ความแข็ง เช่น กระดูก ก้างปลา และวัตถุแข็งต่างๆ
8. ความเสียหายจากคราบตะกัน หรือ หินปูนจากน้ำกระด้าง 
9. ความเสียหายจากการสัมผัสโดนสารเคมี น้ำยามีฤทธิ์กัดกร่อนต่างๆ หรือ กระแสไฟฟ้าต่างๆ
10. ความเสียหายจากติดตั้งที่ไม่ถูกต้องอาทิเช่นการเตรียมขนาดของสายไฟและเบรคเกอร์ที่ไม่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ หรือการใช้เครื่องมือที่ไม่ถูกต้อง
11. ค่าเดินทางในการเข้าบริการ รื้อถอน หรือเข้าไปอบรมสาธิตวิธีการใช้งาน

หมายเหตุ

1. การรับประกันนี้ใช้ภายในประเทศไทยเท่านั้น
2. บริษัทฯ ขอสวนสิทธิ์ ในการสรุปปัญหาของช่างประจำศูนย์บริการเฟิสท์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด
3. กรุณาแสดงบัตรรับประกันที่มีหมายเลขเครื่องที่ตรงกับสินค้าและไม่มีรอยแก้ไข หรือใช้ใบเสร็จรับเงินที่ระบุวันที่ซื้อสินค้าที่ชัดเจน ทุกครั้งเมื่อติดต่อขอรับบริการ
(บริษัทมีสิทธิ์ปฏิเสธการรับประกันสินค้าหากลูกค้าไม่มีใบรับประกันสินค้า หรือ ไม่สามารถแสดงใบเสร็จการซื้อสินค้า)

การรับประกันสินค้าประเภทก๊อกน้ำผสมร้อน-เย็น และก๊อกน้ำเย็น (Faucet)

1. ทางบริษัทฯ รับประกัน เซรามิควาล์ว (เฉพาะการรั่วซึม) เป็นระยะเวลา 5 ปี
2. ทางบริษัทฯ รับประกัน ฟิลเตอร์ ส่วนประกอบประเภทยาง และสายน้ำดี เป็นระยะเวลานาน 5 ปี

ข้อยกเว้นการรับประกัน

1. การดัดแปลงสภาพไปจากมาตรฐานของโรงงาน ความเสียหายจากการขนส่ง อุบัติเหตุ ไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ
2. การติดตั้งที่ไม่ถูกวิธี หรือความเสียหายอันเกิดจากการไม่บำรุงรักษา บำรุงรักษาไม่ถูกต้อง และใช้งานผิดวิธี
3. การใช้งานร่วมกับน้ำที่มีแรงดันสูงเกิน 5 บาร์ น้ำบาดาล น้ำที่มีสิ่งสกปรกเจือปนสูง หรือน้ำที่มีสภาพเป็นกรด-ด่าง ผิดปกติ และผุกร่อนจากสารเคมี
4. การติดตั้งในพื้นที่สาธารณะ และนอกที่พักอาศัย

หมายเหตุ

1. ตลอดระยะเวลาการรับประกันสินค้า หากท่านต้องการให้เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดคราบ และตรวจเช็คสภาพก๊อกน้ำ บริษัทฯ คิดค่าบริการ 650 บาท/ครั้ง (เฉพาะเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล)
2. การรับประกันนี้ใช้เฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น
3. บริษัทฯ ขอสวนสิทธิ์ ในการสรุปปัญหา ของช่างประจำศูนย์บริการเฟิสท์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด
4. กรุณาแสดงใบเสร็จรับเงินที่ระบุวันที่ซื้อสินค้าที่ชัดเจนแก่เจ้าหน้าที่ ทุกครั้งเมื่อติดต่อขอรับบริการ

 

สินค้าประเภทเครื่องล้างจาน (Dishwasher)

1. บริษัทฯ รับประกันการชำรุดหรือเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดของมาตรฐานการผลิต หรือจากความบกพร่องของชิ้นส่วนอะไหล่ภายในเครื่อง หรือชิ้นส่วนภายในที่เกี่ยวกับการทำงานของเครื่องที่ใช้งานตามปกติ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า โดยลูกค้าไม่ต้องชำระทั้งค่าแรงตรวจซ่อมและอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน

ข้อยกเว้นการรับประกัน

1. ความสึกหรอหรือการชำรุดของอุปกรณ์ และชิ้นส่วนประกอบพลาสติก อันเกิดจากการใช้งานตามปกติ เช่น สวิตซ์เปิดปิด ปุ่มกด ลูกบิด ฝาปิด ตะแกรง ฟิลเตอร์ กระจกประตูหรือส่วนประกอบที่เป็นกระจกทุกชนิด หลอดไฟส่องสว่าง ขดลวดหรือแท่งให้ความร้อนตะแกรงของสายไฟพร้อมปลั๊กเสียบ ส่วนประกอบภายนอกเครื่องหรือโครงเครื่อง เป็นต้น

2. เครื่องได้ถูกซ่อม ติดตั้งหรือดัดแปลง มาก่อนหน้าการเข้าศูนย์บริการ เฟิสท์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

3. ความเสียหายอันเกิดจากการไม่ปฎิบัติตามคู่มือการใช้งาน การจงใจใช้ผิดวิธี ผิดประเภท ผิดวิสัย ประมาทเลินเล่อ

4. ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ เพลิงไหม้ เหตุสุดวิสัย การกระทำของสัตว์และแมลง แรงดันของกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติหรือไฟฟ้าลัดวงจร

5. เครื่องถูกนำไปใช้ในเชิงพาณิชยกรรมหรือุตสาหกรรม เนื่องจากสินค้าของทางบริษัทฯ ถูกออกแบบไว้สำหรับการใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น

หมายเหตุ

1. การรับประกันนี้ใช้ภายในประเทศไทยเท่านั้น

2. บริษัทฯ ขอสวนสิทธิ์ ในการสรุปปัญหาของช่างประจำศูนย์บริการเฟิสท์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด

3. กรุณาแสดงบัตรรับประกันที่มีหมายเลขเครื่องที่ตรงกับสินค้าและไม่มีรอยแก้ไข หรือใช้ใบเสร็จรับเงินที่ระบุวันที่ซื้อสินค้าที่ชัดเจน ทุกครั้งเมื่อติดต่อขอรับบริการ

สินค้าประเภทเตาอบและไมโครเวฟ (Oven, Microwave)

1. บริษัทฯ รับประกันการชำรุดหรือเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดของมาตรฐานการผลิต หรือจากความบกพร่องของชิ้นส่วนอะไหล่ภายในเครื่อง หรือชิ้นส่วนภายในที่เกี่ยวกับการทำงานของเครื่องที่ใช้งานตามปกติ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า โดยลูกค้าไม่ต้องชำระทั้งค่าแรงตรวจซ่อมและอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน

ข้อยกเว้นการรับประกัน

1. ความสึกหรอหรือการชำรุดของอุปกรณ์ และชิ้นส่วนประกอบพลาสติก อันเกิดจากการใช้งานตามปกติ เช่น สวิตซ์เปิดปิด ปุ่มกด ลูกบิด ฝาปิด ตะแกรง ฟิลเตอร์ กระจกประตูหรือส่วนประกอบที่เป็นกระจกทุกชนิด หลอดไฟส่องสว่าง ขดลวดหรือแท่งให้ความร้อนตะแกรงของสายไฟพร้อมปลั๊กเสียบ ส่วนประกอบภายนอกเครื่องหรือโครงเครื่อง เป็นต้น

2. เครื่องได้ถูกซ่อม ติดตั้งหรือดัดแปลง มาก่อนหน้าการเข้าศูนย์บริการ เฟิสท์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

3. ความเสียหายอันเกิดจากการไม่ปฎิบัติตามคู่มือการใช้งาน การจงใจใช้ผิดวิธี ผิดประเภท ผิดวิสัย ประมาทเลินเล่อ

4. ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ เพลิงไหม้ เหตุสุดวิสัย การกระทำของสัตว์และแมลง แรงดันของกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติหรือไฟฟ้าลัดวงจร

5. เครื่องถูกนำไปใช้ในเชิงพาณิชยกรรมหรือุตสาหกรรม เนื่องจากสินค้าของทางบริษัทฯ ถูกออกแบบไว้สำหรับการใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น

หมายเหตุ

1. การรับประกันนี้ใช้ภายในประเทศไทยเท่านั้น

2. บริษัทฯ ขอสวนสิทธิ์ ในการสรุปปัญหาของช่างประจำศูนย์บริการเฟิสท์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด

3. กรุณาแสดงบัตรรับประกันที่มีหมายเลขเครื่องที่ตรงกับสินค้าและไม่มีรอยแก้ไข หรือใช้ใบเสร็จรับเงินที่ระบุวันที่ซื้อสินค้าที่ชัดเจน ทุกครั้งเมื่อติดต่อขอรับบริการ

สินค้าประเภทเครื่องดูดควัน (Hood)

1. บริษัทฯ รับประกันการชำรุดหรือเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดของมาตรฐานการผลิต หรือจากความบกพร่องของชิ้นส่วนอะไหล่ภายในเครื่อง หรือชิ้นส่วนภายในที่เกี่ยวกับการทำงานของเครื่องที่ใช้งานตามปกติ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า โดยลูกค้าไม่ต้องชำระทั้งค่าแรงตรวจซ่อมและอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน

ข้อยกเว้นการรับประกัน

1. ความสึกหรอหรือการชำรุดของอุปกรณ์ และชิ้นส่วนประกอบพลาสติก อันเกิดจากการใช้งานตามปกติ เช่น สวิตซ์เปิดปิด ปุ่มกด ลูกบิด ฝาปิด ตะแกรง ฟิลเตอร์ กระจกประตูหรือส่วนประกอบที่เป็นกระจกทุกชนิด หลอดไฟส่องสว่าง ขดลวดหรือแท่งให้ความร้อนตะแกรงของสายไฟพร้อมปลั๊กเสียบ ส่วนประกอบภายนอกเครื่องหรือโครงเครื่อง เป็นต้น

2. เครื่องได้ถูกซ่อม ติดตั้งหรือดัดแปลง มาก่อนหน้าการเข้าศูนย์บริการ เฟิสท์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

3. ความเสียหายอันเกิดจากการไม่ปฎิบัติตามคู่มือการใช้งาน การจงใจใช้ผิดวิธี ผิดประเภท ผิดวิสัย ประมาทเลินเล่อ

4. ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ เพลิงไหม้ เหตุสุดวิสัย การกระทำของสัตว์และแมลง แรงดันของกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติหรือไฟฟ้าลัดวงจร

5. เครื่องถูกนำไปใช้ในเชิงพาณิชยกรรมหรือุตสาหกรรม เนื่องจากสินค้าของทางบริษัทฯ ถูกออกแบบไว้สำหรับการใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น

หมายเหตุ

1. การรับประกันนี้ใช้ภายในประเทศไทยเท่านั้น

2. บริษัทฯ ขอสวนสิทธิ์ ในการสรุปปัญหาของช่างประจำศูนย์บริการเฟิสท์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด

3. กรุณาแสดงบัตรรับประกันที่มีหมายเลขเครื่องที่ตรงกับสินค้าและไม่มีรอยแก้ไข หรือใช้ใบเสร็จรับเงินที่ระบุวันที่ซื้อสินค้าที่ชัดเจน ทุกครั้งเมื่อติดต่อขอรับบริการ

สินค้าประเภทเครื่องเตาแก๊ส เตาไฟฟ้า เตาแม่เหล็กไฟฟ้า (Hob)

1. บริษัทฯ รับประกันการชำรุดหรือเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดของมาตรฐานการผลิต หรือจากความบกพร่องของชิ้นส่วนอะไหล่ภายในเครื่อง หรือชิ้นส่วนภายในที่เกี่ยวกับการทำงานของเครื่องที่ใช้งานตามปกติ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า โดยลูกค้าไม่ต้องชำระทั้งค่าแรงตรวจซ่อมและอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน

ข้อยกเว้นการรับประกัน

1. ความสึกหรอหรือการชำรุดของอุปกรณ์ และชิ้นส่วนประกอบพลาสติก อันเกิดจากการใช้งานตามปกติ เช่น สวิตซ์เปิดปิด ปุ่มกด ลูกบิด ฝาปิด ตะแกรง ฟิลเตอร์ กระจกประตูหรือส่วนประกอบที่เป็นกระจกทุกชนิด หลอดไฟส่องสว่าง ขดลวดหรือแท่งให้ความร้อนตะแกรงของสายไฟพร้อมปลั๊กเสียบ ส่วนประกอบภายนอกเครื่องหรือโครงเครื่อง เป็นต้น

2. เครื่องได้ถูกซ่อม ติดตั้งหรือดัดแปลง มาก่อนหน้าการเข้าศูนย์บริการ เฟิสท์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

3. ความเสียหายอันเกิดจากการไม่ปฎิบัติตามคู่มือการใช้งาน การจงใจใช้ผิดวิธี ผิดประเภท ผิดวิสัย ประมาทเลินเล่อ เช่น การใช้หัวเตาอย่างผิดวิธี หรือ หลังทำความสะอาดแล้วไม่วางให้อยู่ในสภาพเดิม ก่อให้เกิดความเสียหายของหัวเตา

4. ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ เพลิงไหม้ เหตุสุดวิสัย การกระทำของสัตว์และแมลง แรงดันของกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติหรือไฟฟ้าลัดวงจร

5. การใช้ภาชนะผิดประเภท สำหรับเตาแม่เหล็กไฟฟ้า

6. เครื่องถูกนำไปใช้ในเชิงพาณิชยกรรมหรือุตสาหกรรม เนื่องจากสินค้าของทางบริษัทฯ ถูกออกแบบไว้สำหรับการใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น

หมายเหตุ

1. การรับประกันนี้ใช้ภายในประเทศไทยเท่านั้น

2. บริษัทฯ ขอสวนสิทธิ์ ในการสรุปปัญหา ของช่างประจำศูนย์บริการเฟิสท์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด

3. กรุณาแสดงบัตรรับประกันที่มีหมายเลขเครื่องที่ตรงกับสินค้าและไม่มีรอยแก้ไข หรือใช้ใบเสร็จรับเงินที่ระบุวันที่ซื้อสินค้าที่ชัดเจน ทุกครั้งเมื่อติดต่อขอรับบริการ

สินค้าประเภทซิงค์หรืออ่างล้างจาน (Sink)

1. บริษัทฯ รับประกันการเปลี่ยนสินค้าเมื่อเกิดสนิมและการแตกรั่วของอ่างล้างจาน หรือการชำรุดหรือเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดในกระบวนการผลิต และมาตรฐานจากการใช้งานปกติในเขตชนบทและเขตเมืองในสภาวะแวดล้อมตามสภาพบรรยากาศภายในระยะเวลา 10 ปีนับแต่วันที่ผลิต 

ข้อยกเว้นการรับประกัน

1. การติดตั้งที่ไม่ถูกวิธี การจงใจใช้ผิดวิธี ผิดประเภท ผิดวิสัย หรือประมาทเลินเล่อ

2. ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ เพลิงไหม้ เหตุสุดวิสัย การจราจล หรือการกระทำของสัตว์หรือแมลง

3. การเปรอะเปื้อนหรือการแช่ขังของของเหลวหรือสารเคมีที่มีความเข้มข้นสูง    ไม่ว่าจะเป็นกรดหรือด่าง เช่น สี ทินเนอร์ น้ำส้มสายชูและน้ำยาทำความสะอาดที่ความเป็นกรดหรือด่างสูง

4. การสัมผัสโดนผงปูนในสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งก่อให้เกิดการกัดกร่อนต่อผิวสแตนเลส

5. การถูกกระแทกหรือขูดจากของแข็งหรือของมีคมหรือการขัดด้วยวัสดุที่มีความหยาบ เช่น วัสดุขัดถูที่เป็นลวด

6. การปล่อยน้ำแช่ขังทิ้งไว้ในอ่างล้างจานเป็นเวลานาน

7. การวางสิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆ บนอ่างล้างจาน

8. การใช้งานในเขตเมืองที่มีสภาพอากาศรุนแรง ที่มีมลภาวะเป็นพิษเกินระดับมาตรฐาน เขตอุตสาหกรรมหนักที่มีมลภาวะเป็นพิษสูง เขตชายทะเลในสภาวะอย่างใดอย่างหนึ่ง

8. การรับประกันยกเว้นสะดืออ่าง ท่อน้ำทิ้ง ซีลยาง ก๊อกน้ำ การรั่วซึมจากการติดตั้ง

วิธีการเคลมสินค้า

1. บริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนสินค้าเฉพาะอ่างล้างจานเท่านั้น ไม่รวมถึงอุปกรณ์เสริมต่างๆ รวมไปถึงการติดตั้งและการรื้อถอน หากสินค้าดังกล่าว ยกเลิกการขายหรือไม่มีในสต๊อค บริษัทฯ จะชดเชยในรุ่นที่ทดแทนในขนาดเดียวกัน

หมายเหตุ

1. ตลอดระยะเวลาการรับประกันสินค้า หากท่านต้องการให้เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดคราบ และตรวจเช็คสภาพอ่างล้างจาน บริษัทฯ คิดค่าบริการ 650 บาท/ครั้ง (เฉพาะเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล)

2. การรับประกันนี้ใช้เฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น

3. บริษัทฯ ขอสวนสิทธิ์ ในการสรุปปัญหา ของช่างประจำศูนย์บริการเฟิสท์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด

4. กรุณาแสดงใบเสร็จรับเงินที่ระบุวันที่ซื้อสินค้าที่ชัดเจนแก่เจ้าหน้าที่ ทุกครั้งเมื่อติดต่อขอรับบริการ

 

ลงทะเบียนใบรับประกัน

- หมายเลขเครื่องอยู่ที่กล่องผลิตภัณฑ์หรือใต้สินค้า
- สินค้าประเภทอ่างล้างจาน, ก๊อกน้ำ และ Accessories ไม่ต้องกรอก

คุยกับเรา