CALL NOW : 02-033-5400

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ EVE

1. บริษัทฯ รับประกันการชำรุดหรือเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดของมาตรฐานการผลิต หรือจากความบกพร่องของชิ้นส่วนอะไหล่ภายในเครื่องหรือชิ้นส่วน ภายในที่เกี่ยวกับการทำงานของเครื่องที่ใช้งานตามปกติ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า โดยลูกค้าไม่ต้องชำระทั้งค่าแรงตรวจซ่อมและอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน

ข้อยกเว้นการรับประกัน

1. ความสึกหรอหรือการชำรุดของอุปกรณ์ และชิ้นส่วนประกอบพลาสติก อันเกิดจากการใช้งานตามปกติ เช่น สวิตซ์เปิดปิด ปุ่มกด ลูกบิด ฝาปิด ตะแกรง ฟิลเตอร์ กระจกประตูหรือส่วนประกอบที่เป็นกระจกทุกชนิด หลอดไฟส่องสว่าง ขดลวดหรือแท่งให้ความร้อนตะแกรงของสายไฟพร้อมปลั๊กเสียบ ส่วนประกอบภายนอกเครื่องหรือโครงเครื่อง เป็นต้น

2. เครื่องได้ถูกซ่อม ติดตั้งหรือดัดแปลง มาก่อนหน้าการเข้าศูนย์บริการ เฟิสท์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

3. ความเสียหายอันเกิดจากการไม่ปฎิบัติตามคู่มือการใช้งาน การจงใจใช้ผิดวิธี ผิดประเภท ผิดวิสัย ประมาทเลินเล่อ

4. ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ เพลิงไหม้ เหตุสุดวิสัย การกระทำของสัตว์และแมลง แรงดันของกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติหรือไฟฟ้าลัดวงจร

5. เครื่องถูกนำไปใช้ในเชิงพาณิชยกรรมหรือุตสาหกรรม เนื่องจากสินค้าของทางบริษัทฯ ถูกออกแบบไว้สำหรับการใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น